Arbeid met Vuur en Verve

Simon Honig Jz. 1998

 

Founding NEMO

Judith Gussenhoven 2013

 

Publicaties van Herman Heijenbrock

«Onze samenleving in woord en beeld». Met tekeningen naar Steinlen, Gibson, Vaarzon Morel, Jan de Waardt, Eigen uitgave, z.j. 1899.

«Over de Nieuwe Tijden - Waarvoor werkt gij? ». Amsterdam, SJ. van Looy, 1899.

«Het Licht van de aarde». De Beweging, Algemeen Maandschrift voor letteren, kunst wetenschap en staatkunde, jan. 1914.

«Voorwoord van den teekenaar», Upton Sinclair, Koning Kool, Amsterdam, W. Versluys, 1918.

«Kunst en Toekomst».Theosofia, jg. 27 nr. 8, nov 1919, p.227-242.

«Kunst en Toekomst». De Hollandsche Revue. nov, 1919 . Utrecht, Bruna. (ontleend aan Theosophia).

«Licht en Kleur». Electrotechniek, jg. 6, nr. 25, 12 dec. 1928, p. 421-424 en 26, 26 dec. p. 443-444.

«Waarde der kleuren». in verband met de reclame. voordracht, in: De Reklame, orgaan van het genootschap voor reklame, nov. en dec. 1928.

H. Heijenbroek en A. Deelen: Aardewerk, geillustreerde beschrijving van de afdeling in het Museum van den Arbeid. Amsterdam, uitgeverij Kosmos 19..

Over het zien van kleuren. Voordracht voor het Ned. Genootschap voor Verlichtingskunde te Amsterdam. 8 juni 1932.

«Zien en verlichten of de beteekenis van den juisten kijk op het indirecte gezichtsveld en het veilige verkeer». Polytechnisch. Wèekblad, jg. 26 nr. 45, 10 nov. 1932,p. 709-710.

Dilettantisme. Voordracht, onbekend waarin. zj.

Licht der verbeelding. onvoltooid werk, 49 p.

 

Publicaties over Herman Heijenbrock

«Schilderijen van Heijenbrock.Tentoonstelling Kunstzaal Panorama». De Kroniek nr. 13, 1907, p. 21-22.

MJ. Brusse: «Een schilder in de groot-industriö>.  Elseviers Geillustteerd Maandschrift; jg. 17 nr. 12, dec 1907, p. 372-386.

J.  Sterringa, jz. «Over de Nieuwe Tijden - Idealisme of Malerialisme». Amsterdam, I908.

 Franz Dose: «Bilder aus der Gross-Industrie». (Oelgemälde und Pastelle von Hermann Heijenbrock .

Moderne Kunstgeschichte, Band I, Arnis 1910.

Frederik van Ecden: De schilder Herman Heijenbrock: Op de Hoogte, 1913, p. 206-211. (Herdrukt in Van Eeden's studies, 6e reeks, p. 199-207.). 

Frans Netscher: «Karakterschets van Herman Heijenbrock». De Hollandsche Revue, 25 mei 1914.

J.H. Schorer: «Herman Heijenbrock, de schilder der grootindustrie». Eigen Haard, 1915, p. 422-424.

C. Harms Tiepen: De schilder der Groot-Industrie Herman Heijenbrock, deel I en Il. Morks Magazijn, jg. 18, april 1916 p. 198 -215 en mei 1916 p. 272-278.

Henri H. van Calker: «Schilders van Holland, XVII, Herman Heijenbrock», Holland Express, jg. 9 nr, 20, 17 mei 1916, p. 237-238.

Louis Pierard: «H. Heijenbrock, schilder van het zwarte land». Onze Kunst, 1916, p. 25-29.

Cornelis Veth: «Herman Heijenbrock», Elsevier, 1917, p. 247-248.

Ellen Forest: «Herman Heijenbrock». Eigen Haard, 1923, p. 510-512.

«Een leven van arbeid aan den arbeid gewijd, Heijenbrock's eere-tentoonstelling in het Stedelijk Museum». Het Leven, jg. 26, nr. 41, 10 okt. 1931, p. 1314-1315.

N. Wolf: Herman Heijenbrock. Stedelijk Museum Amsterdam. De Kunst, 17 okt. 1931.

JJ. Klaarenbeek e.a.: Herman Heijenbrock. de schilder van licht en arbeid, herdenkingsalbum ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. Blaricum, 1931.

H.G. Cannegieter: «Persoonlijkheden: Herman Heijenbrock». Morks -Magazijn 37 1935, p. 57-66.

N.A. Halbertsma: «In memoriam Herman Heijenbrock». Electro Techniek, jg. 26, nr. 6, 18 april 1948.

«In memoriam Herman Hijenbrock». Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 6e serie, jg. 2, afl. 2, febr. 1949, kol. 17 -32.

K. Koster: Aankondiging herdenkingstentoonstelling Herman Heijenbrock, onder auspicien van de Ver. v. Beeldende Kunstenaars Laren - Blaricum, Laren jan. 1950.

 Joh.Jansen: «Techniek en schilderkunst». Polytechnisch tijdschrift, jg. 9, nr. 39-40, 29 sept. 1954, p. 809a.

«Schilderijen, pastels, aquarellen en tekeningen van Herman Heijenbrock». Expositie van beeldende kunsten in de kantines van Hoogovens en aangesloten bedrijven. Oktober 1961.

«N.N., Herdenking Heijenbrock». De Gieterij, jg. 5, nr. 8, aug. 1971, p. 18.

J.J. Heij, «Kritiek bekritiseerd. Kunstenaars contra critici, 1919-1932», Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 28 1977, p. 105-126

Paola Matthijsen: «Herman Heijenbrock: - Schilder van licht en arbeid». ca. 1978.

I. Matthijsen-Heijenbrock: «Over Herman Heijenbrock (1871-1948), notities voor de kleinkinderen». Zeist 1978. niet gepubliceerd.

Peter Koopmans: «Herman Heijenbrork (1871-1948)»., opdracht kandidaatsexamen kunstgeschiedenis, Amsterdam, nov. 1978.

«Industrieschilderingen van Herman Heijenbrock». Tableau, jg. 3, jan./febr. 1981, p. 534-535.

J.C.T.M. van Laarhoven (red.): «Herman Heijenbrock schilder van de arbeid. Zutphen, Walburg Pers, 1982.

Joh. Jansen: «De industrieschilderijen van Herman Heijenbrock», Spiegel Historiael, sept. 1982, p. 463-470.

«Herman Heijenbrock, schilder van de arbeid». Penflitsen, pers. blad van Pennwalt Holland B.V., jg.25, 1983.

S. Honig Jz.: «Kanttekeningen bij pastels van Herman Heijenbrock (1871-1948), Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum, jr. .,1984, p. 36-37.

E.E. van Mensch: «Herman Heijenbrock - kunstenaar en museumdirecteur». Tussen Vecht en Eem, jg. 2, nr. 4, dec. 1984, p. 222-224

W.F. Hermans: «Een wonderkind of een total loss». Amsterdam, 1985 p. 31-36.

Joh.Jansen e.a.: «Herman Heijenbroek. Industriebilder 1900-1940». Landschaftverband Westfalen-Lippe, Westfalisches Landesmuseum fur Kunst un Kulturgeschichte, Munster, 1985.

J.P. Koenraads: «Laren en zijn schilders». Kunstenaars rond Hamdorff, Laren. 1985, p. 125.

«De mijnindustrie gezien door Herman Heijenbrock, 1871-1948». catalogus expo Stadsgalerij 27 juli-31 aug. 1986.

Leo Polak: «Herman Heijenbrock schilderde lawaai en stank». Kijk, nr. 11, nov. 1986. p. 39-42.

J.P. Kooger: «Van Museum van de Arbeid tot Technisch Museum NINT. De gestolde droom van Heijenbrock». Elektrotechniek, jg.64, nr. 12, dec. 1986, p. 1177-1181.

Joh.Jansen: «Herman Heijenbrock, schilder van licht en arbeid». Histechnica Nieuws, nr.1, mei 1987.

Wout Buitelaar en Ruud Vreeman: In het spoor van Heijenbrock. Beelden van industrie!e ontwikkeling. Amsterdam, De Balie, 1988.

Ingrid Harms: «Herman Heijenbrock, schilder van licht en arbeid». Vrij Nederland, 10 dec. 1988, p. 10-19.

Hans Ester: «De schoonheid van het spoor bij Herman Heijenbrock». Het oog in 't zeil, jg.6, nr. 5, juni 1989, p. 14-19

«Industrieschilder Heijenbrock vereeuwigde fiscale werkers». Wij van financiën, jg. 45, nr. 2, 1990, p.35.

Joh. Jansen: «Herman Heijenbrock». Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, Deel IV, 1990, p. 81.

Joh. Jansen: Herman Heijenbrock: (1871-1948), Industrie Bilder. Dortmund, Hoesch AG, 1990.

Kees Niessen: «Herman Heijenbrock, werkschilder. Werk in beeld». Praktijkblad voor Medezeggenschap, jg. 13, nr. 7/8, juli/aug. 1991, p. 32-35.

Simon Honig Jz.: Herman Heijenbrock (187I-1948): werken uit de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.  Arnhem, Prov. Gelderland. Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling gehouden in het Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath, van 20 sept.-1 nov. 1992.

M.G. Niessen: «Herman Heijenbrock. Bewogen door arbeid en industrie». Vonk en Vlam, nr. 05, 1993, p. 17-18.

Marien van der Heijden: «Herman Heijenbrock». Zeggenschap, mei/juni 1993.

W. Burgers: «Heijenbrock: Nederlands enige industrieschilder». Erfgoed van Industrie en Techniek, jg. 3, nr. 3, sept. 1994, p. 90-93.

L. Heyting, «De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920» Amsterdam 1994.

Maarten Beks: «De kunstenaar en het machtig raderwerk. Werkstukken in Helmond en Heerenveen». Kunstbeeld.  jg. 19, nr. 2, 1995.

S. Honig Jz.: «Arbeid met vuur en verve. Leven en werk van Herman Heijenbrock (1871-1948)» Zutphen 1998.

M. Bax: «Blavatsky in Nederland. Het industriële vuur van Herman Heijenbrock en de linga van Mathieu Lauweriks». Kunstlicht 21, 2000, p. 31-37.

 «Pastels van Herman Heijenbrock. Recente aanwinsten van de SSK», Drents Museum Journaal nr. 3 2001, p. 10-12.

F. van Vloten:  «Als schilder een vergissing. Brieven van Herman Heijenbrock aan Van Eeden». Mededelingen van het Frederik van Eeden-genootschap. nr. 26,.2001 p. 65-67.

F. van Vloten: «Van naargeestig, luguber, lelijk en troosteloos tot groots, ja! Waarlijk schoon». Frederik van Eeden over Herman Heijenbrock', Mededelingen van het Frederik van Eeden-genootschap. nr. 26 2001, p. 40-46.

C. Denninger-Schreuder: «Schilders van Laren», Bussum 2003, p. 49.

J.J. Heij: «Vernieuwing en bezinning. Nederlandse beeldende kunst en kunstnijverheid ca.1885-1935» uit de collectie van het Drents Museum, Assen (Drents Museum).  Zwolle 2004 p. 128-129.

M.T. Bax, «Het Web der Schepping. Theosofie en kunst in Nederland van Lauweriks tot Mondriaan», Amsterdam 2004 [diss. V.U, Amsterdam], p. 185-197.

Judith Gussenhoven: «Founding NEMO. De geschiedenis van het Nederlandse wetenschapsmuseum en zijn voorgangers 1923-2013». NEMO uitgeverij Amsterdam 2013 p. 33-76.

E.-J. Weterings en J. Parlevliet: «Herinneringen aan Herman Heijenbrock, Groot en Schilder 1871-1948». Stichting Vrienden Heijenbrock, Zeist 2012.

 

© 2009 Stichting Herman Heijenbrock. Ontwerp Dickhoff Design.